تصاویر بارگاه امام رضا علیه السّلام به قلم ابوتراب غفاری

نویسنده

کارشناس تالار مطبوعات آرشیوی سازمان کتابخان هها موز هها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی