سردستۀ لشکر پیرزنها مریم تاراسی- زنجان شایستۀ تقدیر در پنجمین جشنوارۀ داستان های رضوی کبوتر حرم ۱۳۸۸