بررسی معماری و تزیینات مدارس دودر و پریزاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

دورۀ تیموری از مهمترین دوره های تاریخی معماری و هنر ایران بوده که دارای ویژگی ها و مشخّصه های خاص خود است. معماری و تزیینات وابسته به آن در این دوره به اوج تکامل و زیبایی رسید به طوری که معماری تیموری در دوره های بعد مورد تقلید و پیروی بسیاری از معماران و هنرمندان ایرانی قرار گرفت. بیشتر مدارس به جای مانده از این دوره در افغانستان قرار دارد و تنها تعدادی از این بناها در ایران وجود دارد که نمونه هایی بی بدیلی از معماری و تزیینات تیموری است. در این میان بررسی معماری و تزیینات مدارس دودر و پریزاد که مربوط به این دوره هستند، مسألۀ اصلی این پژوهش است. برای بررسی این مسأله و فرضی ههای مبتنی برآن، مهمترین گزارشات و اطلّاعاتی که پژوهشگران در رابطه با این بناها جمع آوری کرده اند با مشاهدات و اطلّاعات به دست آورده شده از طریق تحقیقات میدانی، مورد مطالعه و تحلیل قرار می گیرد.
در تحقیق انجام گرفته مشخّص می گردد که مدارس مورد بررسی، تمام بخش ها و ویژگی های یک مدرسه مانند صحن، ایوان، مدرس و حجره را با تزیینات رایج دورۀ تیموری مثل نقاشی، کاشی کاری، گچبری و آجرکاری را در خود دارند و در عین حال تفاوتهایی نیز در ساختار و تزیینات آنها به چشم می خورد .

کلیدواژه‌ها