نقش انواع گل شاه عباسی در قالی های حرم امام رضا علیه السلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد صنایع دستی، دانشگاه سورۀ تهران

چکیده

حرم مطهر رضوی یکی از اماکن مذهبی به شمار می رود. به دلیل اهمیت این بنا نزد مسلمانان سعی شده است برای ساخت آن از تزیینات و هنرهای اصیل ایرانی استفاده شود. هنر در این بنا به بهترین شکل خود به کار گرفته شده است. قالی، نمونه ای از این هنرهاست که علاوه بر زیبایی فضا به پوشش آن نیز کمک می کند. گل شاه عباسی یکی از نقوش مشترک در تمام تزیینات، به خصوص قالی های حرم مطهر است. قالی های حرم مطهر نمونۀ مناسبی برای معرفی قالی مشهد است. هدف این پژوهش شناخت گونه هایی از گل شاه عباسی در قالی مشهد است. در پی این هدف سعی شده به این پرسش پاسخ داده شود که گل های شاه عباسی در قالی های حرم مطهر رضوی چه ویژگی هایی دارند؟ اطلاعات این پژوهش به روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده و از لحاظ ماهیت به روش توصیفی تحلیلی به این نتیجۀ کلی رسیده که در قالی های حرم مطهر 90 درصد بندهای ختایی با گل های شاه عباسی پر شده است که این از ویژگی های نقش های شاه عباسی است. گل هایی با تنوع و ظاهری متفاوت که فقط در قالی مشهد می توان آنها را دید. این ویژگی در قالی سایر مناطق دیده نمی شود. درحقیقت می توان این گل ها را «شاه عباسی مشهد » نامید.

کلیدواژه‌ها