تحلیلی بر مصاحف قرآنی مکتب هرات بر اساس منابع آستان قدس رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر اسناد و کتابخانۀ پژوهشکدۀ نوین شهر معنوی ثامن

چکیده

با توجه به جایگاه هنری مکتب هرات در تمدن اسلامی، اهمیت شناخت ویژگی های آرایه ها و تزیینات این مکتب هنری امری ضروری است. در این پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی به طبقه بندی تذهیب مصاحف قرآنی این مکتب هنری و بررسی و مشاهدۀ 300 قرآن خطی متعلق به قرن نهم و اوایل قرن دهم هجری پرداخته شده است. از میان این مصاحف، 40 مصحف نفیس قرآنی که ویژگی های تذهیب مکتب هرات را بهتر ارائه نموده اند جهت این پژوهش استفاده شده اند. جهت تحلیل تذهیب مصاحف قرانی مکتب هرات، تزیینات در سه بخش کلی شامل تزیینات اوراق آغازین (افتتاحیه)، تزیینات همراه متن و تزیینات اوراق پایانی (اختتامیه) تقسیم بندی شده و در نهایت نتایج به دست آمده در ارتباط با ویژگی های آرایه ها و تذهیب مکتب هرات ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها