نویسنده = علی اصغر ثابت جازاری
بررسی و شناسایی آزمایشگاهی کاغذ قرآن بایسنغری

دوره 6، شماره 16، خرداد 1395، صفحه 64-70

علی اصغر ثابت جازاری